Forum srednjih strucnih skola Beograd

Forum srednjih strucnih skola Beograd


 

ПОСТАНИ ЧЛАН ФССШБ

Карактеристике Форума :

ФССШБ је најорганизованији и најбројнији еснафски синдикат просветних радника у Београду

ФССШБ
је
независан од власти и политичких партија
 
ФССШБ
има
развијену бесплатну правну заштиту

ФССШБ
има
развијен информациони систем

ФССШБ
на
демократски начин бира и разрешава све органе

Предности чланства у Форуму :

• Солидарност
• Бесплатно заступање
• Едукација
• Рекреативни одмор
• Спортске игре 

ФОС 2016

Банер

Протест 17.03.2015

Конференција 21. мај 2013.

Банер
Банер

Министарство

Партнери ФССШБ

Закон о основама

Закон о средњој

Стратегија

ПКУ

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Приступница

Банер

28.02.1997.

Донета је одлука о
оснивању
ФССШБ
Прузмите оригиналну одлуку о оснивању

Јединствена листа технолошких вишкова

Банер

Непуна норма

Банер

Слободна радна места

Банер

15 година ФССШБ

Календар рада 2016/2017

Тренутно онлине

Имамо 1 гост на мрежи

Стручно усавршавање

Правилник

Стандарди компетенција

Публикација Послови

ФССШ на Facebook-u

ФССШ на Twitter-u

Најновије вести

П Р А В И Л Н И К ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 26 август 2016 00:00

 


На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС),
министар просвете, науке и технолошког развоја доносиПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИ
ЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА       ФИНАНСИРАЊЕ

УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/15 и 84/15) у члану 4. став 2. после речи: „(редовна настава)” додају се речи: „и бројем наставних недеља (годишња норма наставника)”.


Члан 2.
У члану 10. став 1. после речи: „ до 8 одељења” додају се речи: „у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава”.
У ставу 2. после речи: „од 9 до 15 одељења” додају се речи: „у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава”.
У ставу 3. после речи: „од 16 до 24 одељења” додају се речи: „у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава”.
Став 5. мења се и гласи:
„Школа има право на једног помоћног наставника за 44 часа вежби или 52 часа практичне наставе која се изводи у школи (у лабораторији, редионици, или на школској економији). Број помоћних наставника се повећава/смањује пропорционално повећању/смањењу броја часова вежби/практичне наставе.”
Члан 3.


У члану 11. додаје се став 11. који гласи:
„Број извршилаца на пословима административно-финансијског радника увећава се за 0,004 по одељењу за послове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете.”
Члан 4.


Чл. 12, 13, 14. и 14а мењају се и гласе:
„Члан 12.


Школа величине од 2.000 до 5.000 квадратних метара има једног извршиоца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.
Школа величине преко 5.000 квадратних метара има два извршиоца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.
Школа чија је површина мања од 2.000 квадратних метара утврђује број извршилаца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе смањењем по начелу сразмерности (који је одређен површином) и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.
Увећање броја извршилаца из ст. 1, 2. и 3. овог члана је:
1) за 1 извршиоца на 3500 квадратних метара, уколико школа има сопствени систем централног грејања на течна и гасовита горива;
2) за 1 извршиоца на 1000 квадратних метара, уколико школа има сопствени систем централног грејања на чврста горива.
Увећање броја извршилаца из става 4. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином која се греје).
Изузетно, школе са грејним пећима, увећање броја извршилаца из ст. 1, 2. и 3. овог члана, остварују према броју одељења, и то:
1) за 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна горива;
2) за 1 извршиоца на 8 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста горива.
Увећање броја извршилаца из става 6. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена бројем одељења).
Члан 13.


Средња стручна школа са 12 одељења има 0,25 извршиоца за одржавање машина, инструмената и инсталација, а на свако наредно одељење 0,0625 извршиоца више, а највише једног извршиоца.
Школа са више од 8 одељења има за свако одељење по 0,03125 извршиоца за одржавање рачунара, а највише 0,5 извршиоца.
Средња стручна школа у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране која има школску економију има:
1) 4 радника у школској радионици – узгајивача домаћих животиња;
2) 2 возача – руковаоца пољопривредних машина и возила;
3) 1 магационера.
Члан 14.

Опширније...
 
ФССШ: Поправни – тема коју директори школа избегавају ПДФ Штампа Ел. пошта
среда, 24 август 2016 00:00

ИНФО ФССШБ

 
„ПОКРАДЕНИ СМО, А ЋУТИМО“ ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 22 август 2016 00:00

 

ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА


УЛ. Трг Николе Пашића бр. 7/2, Београд

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ


Указујемо Вам да је чланом 114. ставом 1. Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014/ прецизирано да -
,,Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.“
Чланом 114. ставом 2. Закона о раду, предвиђа се да –
,,Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде из става 1. овог члана у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није друкчије одређено.“
Закон о раду, пре измена и допуна објављених у Службеном гласнику РС бр. 75/2014, је предвиђао да запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних три месеца,па узимајући у обзир  ову чињеницу, произилази да су просветни радници и у  ПРЕТХОДНИМ ГОДИНАМА БИЛИ ПОКРАДЕНИ ОД ДРЖАВЕ, АЛИ СУ ИПАК ЋУТАЛИ.
ЗАТО, ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ,
МОРАМО ДА НАУЧИМО ДРЖАВУ ДА ПОШТУЈЕ ПОЗИТИВНЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ, А НЕ САМО КАДА ТО ДРЖАВИ ОДГОВАРА.
НЕСПОРНО ЈЕ И ТО ДА -
МЕСЕЦ             БРОЈ РАДНИХ ЧАСОВА
Јул 2013.                   184
Јул 2014.                   184
Јул 2015.                   184
Јул 2016.                    168
Август 2016    .               184

ДА ВАС ПОДСЕТИМО И УКАЖЕМО ДА ЈЕ ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА УВИДЕО ПОСТУПАЊЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ КАО И НАДЛЕЖНИХ МИНИСТАРСТАВА СУПРОТНО ЗАКОНСКИМ ОДРЕДБАМА И БЛАГОВРЕМЕНО, И ТО  ИСПРЕД ,,ДОМА СИНДИКАТА“ ДАНА 27.06.2016. ГОДИНЕ  ОРГАНИЗОВАО  ПРОТЕСТ-ПЕРФОРМАНС СА НАЗИВОМ -

„ПОКРАДЕНИ СМО, А ЋУТИМО“

а све из разлога погрешног обрачуна прошлогодишње накнаде зараде за време годишњих , због којег су, како наводе, наставници “закинути”  за износ од око 5.000 – 6.000 динара.
Форум средњих стручних школа је више пута указивао да Министарство просвете, науке и технолошког развоја на погрешан начин обрачунава прошлогодишњу накнаду зараде  за време годишњих одмора и да је то разлика у износу од пет до шест хијељада динара.
Такође, Форум средњих стручних школа истиче, у доброј вољи, да је чланом 196. Закона о раду предвиђено да сва новачна потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе.


•    Из сектора за финансије Министарства просвете

Опширније...
 
Био сам и председник синдиката. ПДФ Штампа Ел. пошта
субота, 20 август 2016 03:00

 

Шарчевић: Долазим из учионице и знам проблеме образовања


Министар просвете Младен Шарчевић рекао је данас да не долази из неког кабинета или јавног предузећа, већ из учионице, тако да зна проблеме са којима се образовање у Србији суочава.

То што школска година неће почети штрајком, каже, није било ни претходних година разлога да тако почне, али су се синдикати и људи који раде у просвети нису осетили подржаним и нису доживели као да су део система.

На састанку са представницима четири репрезентативна синдиката, казао је министар просвете, договорено је да се решавају горући проблеми, а то су технолошки вишкови те да се отклоне грешке у обрачуну зарада.

„Њихови сви захтеви су разумни. Више од 9.000 људи у просвети биће технолошки вишак, односно остаће без дела норме. Договорили смо се да се ти људи први расподеле по школама где се укаже слободно место”, рекао је Шарчевић на ТВ Пинк.

Он каже да је кључна реч у свему - поверење, те да је стартовао са тезом да се поврати поверење.

„Нисам министар који долази из кабинета или неког јавног предузећа, већ долазим из учионице. Био сам и председник синдиката и технолошки вишак, тако да знам шта то значи”, рекао је Шарчевић.

Он каже да се за сада може говорити о побољшању у образовању, а не о реформама, да је стратегија образовања добро урађена, урађени су и акциони планови, те да постоји добра платформа за даљи рад.

Према његовим речима, премијер је образовање ставио као приоритет и подсетио да државе које нису реформисале образовни систем нису имале економски и привредни напредак.

Министар је најавио и већи обухват деце на предшкоском нивоу узраста од три до пет година и каже да до сада није било капацитета за то, али да ће бити уложена озбиљна средства Светске банке како би се предшколске установе оснажиле.

Опширније...
 
Министар просвете се скућио у 380 квадрата! ПДФ Штампа Ел. пошта
субота, 20 август 2016 01:00

 

 

ШАРЧЕВИЋ МЕЂУ ПРВИМА ПРИЈАВИО ИМОВИНУ Министар просвете се скућио у 380 квадрата!

Све по пропису! Министар просвете Младен Шарчевић међу првима је пријавио своју имовину, што и не чуди, јер као што је он за „Ало!” казао: „Замислите министра просвете који није штребер”. Министар нема уштеђевину и аутомобил, али зато поседује бројне акције и 382 квадрата некретнина.

Наиме, ако је судити по извештају од 17. августа 2016. године, који је доступан на сајту Агенције за борбу против корупције, министар је и те како био вредан и на овај начин показао да нема шта да крије. Шарчевићева плата износи 90.000 динара, а у својој имовинској карти наводи и бројне стамбене објекте.

Шарчевић у свом власништву има шестособну кућу од 201 квадрат, коју је купио, али и летњу кухињу од 35 квадрата, коју је изградио. Он је власник и два стана, троипособног од 88 квадрата и двособног од 58 квадрата. Оба је стекао куповином.

Министар просвете у својој имовини има и плац од 4,5 ара, који је стекао куповином. Уштеђевину нема, али то не значи да није мислио на своју будућност.
Наиме, Шарчевић у свом власништву поседује бројне акције. Министар је власник 20 одсто акција гиманзије „Руђер Бошковић” са домом ученика, 50 одсто акција основне школе „Руђер Бошковић” и 50 одсто акција предшколске установе „Руђер Бошковић”. За разлику од бројних акција, не поседује аутомобил.

Младен Шарчевић је, коментаришући то што је међу првима пријавио своју имовину, искористио прилику и да се нашали на свој рачун.
- Замислите министра просвете који није штребер - казао је за „Ало!“ и додао да када је имовина у питању, он нема шта да крије.
- Успешан сам послован човек, сву имовину сам стекао својим радом. Дошао сам на ову функцију да помогнем образовном систему у Србији - поручио је министар просвете.

Опширније...
 
ЗАХТЕВИ СРПС-а НОВОМ МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ ПДФ Штампа Ел. пошта
уторак, 16 август 2016 00:00

ИНФО ФССШБ

 
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПДФ Штампа Ел. пошта
недеља, 17 јул 2016 00:00

 

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 44/14),


Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017. годину


Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2016 од 23.6.2016. године, а ступио је на снагу 1.7.2016.
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2016/2017. годину.
Члан 2.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:
У гимназији:
- у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
- у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.
У оквиру 37 односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.
У стручној школи:
- у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.
Члан 4.
Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 152