Forum srednjih strucnih skola Beograd

Forum srednjih strucnih skola Beograd


 

ПОСТАНИ ЧЛАН ФССШБ

Карактеристике Форума :

ФССШБ је најорганизованији и најбројнији еснафски синдикат просветних радника у Београду

ФССШБ
је
независан од власти и политичких партија
 
ФССШБ
има
развијену бесплатну правну заштиту

ФССШБ
има
развијен информациони систем

ФССШБ
на
демократски начин бира и разрешава све органе

Предности чланства у Форуму :

• Солидарност
• Бесплатно заступање
• Едукација
• Рекреативни одмор
• Спортске игре 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Банер

СТРУЧНО УПУТСТВО

Банер

Конференција 21. мај 2013.

Банер

Протест 17.03.2015

Банер

Министарство

Партнери ФССШБ

Закон о основама

Закон о средњој

Стратегија

ПКУ

КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ

Банер
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Приступница

Банер

28.02.1997.

Донета је одлука о
оснивању
ФССШБ
Прузмите оригиналну одлуку о оснивању

Јединствена листа технолошких вишкова

Банер

Слободна радна места

Банер

Непуна норма

Банер

15 година ФССШБ

Календар рада 2019/2020

Тренутно онлине

Имамо 9 гостију на мрежи

Стручно усавршавање

Правилник

Стандарди компетенција

Публикација Послови

ФССШ на Facebook-u

ФССШ на Twitter-u

Најновије вести

ПДФ Штампа Ел. пошта

logo

СТАТУТ ФОРУМА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА БЕОГРАД


I

Опште одредбе и начин организовања

Члан 1.

Назив синдиката је Форум средњих стручних школа (у даљем тексту ФССШ).

Седиште синдиката је у Београду – Трг Николе Пашића бр. 7/I.

Члан 2.

Оснивачи Форума средњих стручних школа су:

1. Синдикална организација ЕТШ „Никола Тесла“ Београд

2. Синдикална организација Ваздухопловно-техничке школе (Ваздухопловне академије)

3. Синдикална организација Медицинске школе „ Београд“

4. Синдикална организација Геолошко и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“ Београд

Члан 3.

Форум средњих стручних школа је невладина, нестраначка и самостална организација синдиката, средњих стручних школа. Запослени може постати члан без обзира на политичка, верска, национална и друга опредељења.

Чланство у Форуму средњих стручних школа заснива се на добровољности, а остварује се потписивањем приступнице чији се оригинал доставља ФССШ уз доказ о репрезентативности у својој установи. Школе приступају колективно, а може се приступити и појединачно.

Потписивањем приступнице члан се обавезује да прихвата статутарне ставове и одлуке надлежних органа ФССШ и да плаћа чланарину.

Члан 4.

Форум средњих стручних школа самостално обавља своју делатност у скалду са програмским, статутарним и другим актима.

Ради успешнијег остваривања својих програмских циљева и задатака Форум средњих стручних школа се може удруживати са другим синдикалним организацијама.

Члан 5.

Форум средњих стручних школа се оснива ради заштите права и унапређивања професионалних, социјалних, образовних и других
интереса својих чланова код:

- Запошљавања и сигурности рада,

- Примене радног и социјалног права,

- Правне и материјалне заштите чланова,

- Афирмације стручног и саветодавног рада (утидај на програме и планове, политику уписа према нормативима, утицај на образовне концепте, осавремењивање наставе, изградња стручних и педагошких критеријума и сл.)

- Заштите на раду, заштите животне и радне средине,

- Социјалног осигурања

- Услова рада, специјализације, усавршавања и сл.,

- Организације различитих облика протеста, укључујући и право на организацију штрајка,

- Повећање броја чланова Форума средњих стручних школа,

- Сарадња са другим синдикатима у земљи и иностранству на принципима солидарности и узајамног уважавања.

Члан 6.

Форум средњих стручних школа има својство правног лица у складу са законом. За заступање ФССШ у правним пословима и финансијско књиговодственим пословима ангажују се стручна лица по уговору о делу или паушално.

Члан 7.

У правном промету користи печат елипсастог облика промера 35 mm са 20 mm, на коме се уз ивицу налази текст „Синдикална организација“, а у средини текст „ФОРУМ средњих стручних школа Београд“, исписан ћириличним писмом.

Штамбиљ синдикалне организације је правоугаоног облика и садржи назив и седиште синдикалне организације, деловодни број и датум завођења.

II

Органи и овлашћена лица за заступање

Члан 8.

Форум средњих стручних школа чине органи управљања:

- СКУПШТИНА

- ИЗВРШНИ ОДБОР

- ПРЕДСЕДНИШТВО

Форум средњих стручних школа чине:

1. Органи контроле:

- НАДЗОРНИ ОДБОР

- СТАТУАРНИ ОДБОР

2. Техничка лица:

- ПРАВНИК

- ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР (СЛУЖБЕНИК)

Члан 9.

Скупштина је највиши орган Форума средњих стручних школа.

Скупштину сачињавају по два представника из сваке школе чланице.

Кворум за рад Скупштине чини више од половине свих чланова. Редовна Скупштина се одржава сваке друге године, осим ванредне која се одржава на предлог 1/3 чланова Извршног одбора.

Одлуке Скупштине су пуноправне ако су донете већином гласва присутних чланова осим:

- Одлуке о ступању у савезе, промени Статута и потврђивању важећих.

Ове одлуке се доносе двотрећинском већином од присутних чланова на Скупштини.

Члан 10.

Скупштина:

- Утврђује генералну политику ФССШ и програм рада

- Доноси Статут и друга правна акта

- Одлучује о ступању ФССШ у савезе са другим синдикатима

- Разматра извештај Ндзорног и Статутарног одбора и усваја их

- Разматра и усваја извештај о раду Извршног одбора

- Бира чланове Надзорног и Статутарног одбора на период од четири године.

Члан 11.

Председавајућег Скупштине бира Скупштина на период од четири године. Радно председништво Скупштине, поред председавајућег, чини председавајући са претходне Скупштине и записничар.

У случају немогућности присуства претходног председавајућег бира се други члан радног председништва.

Члан 12.

Извршни одбор је извршни орган Скупштине.

Чине га председници, односно овлашћени представници синдиката, школа чланица.

Са губитком овлашћења представљања своје школе у ФССШ, престаје и функција коју и ма у самом ФССШ. На упражњено место у року од 15 дана бира се други члан.

Члан 13.

Представника у Извршном одбору може да има чланица која плаћа предвиђену чланарину уколико представља репрезентативни синдикат у својој школи.

У раду ФССШ могу да учествују школе које нису постигле репрезентативност, али без права одлучивања и не чине кворум.

Члан 14.

Чланство у Форуму средњих стручних школа престаје:

-    Непоштовањем Статута и одлука органа Синдиката;

-    Иступањем из чланства;

-    Давањем оставке.

Престанком чланства престају сва права и захтеви који се односе на имовину Форума средњих стручних школа. Повраћај чланарине је искључен.

Члан 15.

Лице којем је престало својство члана обавезно је да измири своје обавезе према Форуму средњих стручних школа, врати чланску карту и другу имовину која припада синдикалној организацији, а налази се у његовом поседу, најкасније у року од 60 дана од дана подношења отказа.

Члан 16.

Иступање се врши писменим отказом који ступа на снагу у року од 60 дана од дана подношења отказа, а за које време чланство мирује и у том интервалу се плаћа чланарина.

Члан 17.

Кворум за рад Извршног одбора чини више од половине чланова ФССШ.

Одлуке су пуноправне ако су донете већином гласова пристуних чланова или њихових овлашћених представника.

У случају доношења одлуке о ступању у штрајк одлука је пуноважна уколико за њу гласа две трећине укупног чланства.

Ако не постоји могућност присуства појединих чланова изјашњавању она се могу обавити писменим путем, са обавезно наведеним разлогом неприсуства седници, својеручним потписом и датумом писања изјашњења.

Члан 18.

Одлуке Извршног одбора су обавезујуће за школе чланице.

Члан 19.

Извршни одбор одржава седнице најмање једном у 30 дана, а по потреби и раније. Седнице сазива члан Председништва, а може и трећина чланова Извршног одбора.

 

Члан 20.

Задатак Извршног одбора је да:

- Утврђује изглед печата и логотипа

- Бира председника и чланове Председништва

- Предлаже Скупштини опште правце синдикалне политике и деловања

- Именује чланове преговарачких група

- Утврђује платформу за преговоре

- Подноси Скупштини извештаје о раду

- Припрема и сазива Скупштину

- Остварује програмске задатке између два заседања Скупштине

- Обавља и друге неодложне и неопходне послове из делатности Скупштине између два заседања Скупштине

- Доноси одлуку о висини и начину расподеле чланарине

- Припрема предлог Статута и других општих аката

- Потврђује предлоге које му доноси Председништво

- Усваја предлоге Статутарног и Надзорног одбора.

- Извршни одбор именује сталне или повремене комисије, састав комисије, надлежност, трајање мандата као и друга питања везана за рад комисије, уређује се одлукама ИО.

Члан 21.

Председништво чине: председник ФССШ и два члана Председништва. Њих бира Извршни одбор тајним гласањем, тако што се прво бира председник, а затим преостала два члана Председништва.

Кандидате за председнка  ФССШ, предлажу чланови  Извршног одбора ФССШ.

За председника ФСШШ изабран је кандидат који добије највећи број гласова од присутних чланова Извршног одбора.

Кандидате за два члана Председништва ФССШ, предлажу чланови  Извршног одбора ФССШ.

За чланове Председништва биће изабрана два кандидата која добију највећи број гласова од присутних чланова Извршног одбора.

Председништво се бира на четири године са могућношћу поновног избора.

Ванредни избори се могу одржати на писмени захтев једне трећине чланова Извршног одбора ФССШ.


- Сваки члан Председништва је равноправан у раду и одлучивању

- Председништво је обавезно да одржава састанке најмање једном недељно, на којима разматра актуелна питања и усаглашава ставове о истом

- Председништво, у односу на одређени проблем, Извршном одбору износи јединствен став

- Међусобно се договарају и одлучују о подели задужења са којима су сви упознати

- У случају спречености председника ФССШ његове послове преузима један од чланова Председништва

- Новчаним средствима располажу на основу одлуке Извршног одбора

Члан 22.

Председник ФССШ

- Сазива седнице Извршног одбора

- Обавља комуникацију са јавношћу

- Представља, заступа и потписује у име ФССШ

- Спроводи финансијску политику по одлукама Извршног одбора

Члан 23.

Надзорни одбор чине три члана и два заменика, и за свој рад одговара Скупштини.

Послови које обавља су:

- Врши контролу и надзор над финансијским пословањем ФССШ односно њеног председнштва

- Врши надзор над имовином ФССШ и има саветодавну улогу у набавци опреме и канцеларијског материјала

- Подноси извештај редовној Скупштини.

Члан 24.

Статутарни одбор има три члана и два заменика, и за свој рад одговара Скупштини.

Послови које обавља су:

- Предлаже Скупштини на усвајање Статут ФССШ као и измене и допуне истог

- Прати спровођење Статута од стране Председништва и Извршног одбора

- Даје тумачење Статута и помаже у раду правника који заступа ФССШ

- Подноси извештај редовној Скупштини

III

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 25.

Форум средњих стручних школа се финансира од чланарине која износи 0,3% од зараде сваког члана из школе чланице.

Синдикална организација, ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности, може се бавити предузетничком, (оснивати и откупљивати делове предузећа и др. Правних лица) и маркетиншком активношћу.

Синдикална организација може остваривати приход и од камата, донација, поклона, прилога, легата и других извора.

Други извори су:

- Спонзорства;

- Учествовање у пројектима.


Члан 26.

Трошкови који су обавезујући за ФССШ:

- Плаћање чланарине вишим органима или другим савезима само по одлуци Извршног одбора,

- Висина надокнаде за ангажовање правника, техничког секретара, трошкове члановима Председништва утврђују се одлуком Извршног одбора.

Члан 27.

Средства ФССШ се користе и за:

- Набавку основних и материјално – техничких средстава

- Одржавање седница Извршног одбора и Скупштине

- Информисање и пропаганду ФССШ

- Фондове солидарности - солидарну помоћ.

Члан 28.

Имовина припада свим члановима и као таква је неотуђива.

У случајевима раздруживања дели се пропорционално на школе чланице у зависности од чланарине која је уплаћена за период када су набављена поједина техничка средства.