Forum srednjih strucnih skola Beograd

Forum srednjih strucnih skola Beograd


 

ПОСТАНИ ЧЛАН ФССШБ

Карактеристике Форума :

ФССШБ је најорганизованији и најбројнији еснафски синдикат просветних радника у Београду

ФССШБ
је
независан од власти и политичких партија
 
ФССШБ
има
развијену бесплатну правну заштиту

ФССШБ
има
развијен информациони систем

ФССШБ
на
демократски начин бира и разрешава све органе

Предности чланства у Форуму :

• Солидарност
• Бесплатно заступање
• Едукација
• Рекреативни одмор
• Спортске игре 

ФОС 2017

Банер

Протест 17.03.2015

Конференција 21. мај 2013.

Банер
Банер

Министарство

Партнери ФССШБ

Закон о основама

Закон о средњој

Стратегија

ПКУ

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Приступница

Банер

28.02.1997.

Донета је одлука о
оснивању
ФССШБ
Прузмите оригиналну одлуку о оснивању

Јединствена листа технолошких вишкова

Банер

Непуна норма

Банер

Слободна радна места

Банер

15 година ФССШБ

Календар рада 2017/2018

Тренутно онлине

Имамо 28 гостију на мрежи

Стручно усавршавање

Правилник

Стандарди компетенција

Публикација Послови

ФССШ на Facebook-u

ФССШ на Twitter-u

Најновије вести

www.forumsssb.org.rs
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊE ПДФ Штампа Ел. пошта

 

 

 

ЗАКОН

О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона
Члан  1.

Овим законом уређују се садржај и начин остваривања дуалног образовања, провера испуњености услова послодавца за учење кроз рад, узајамна права и обавезе ученика, родитеља, односно других законских заступника, школе и послодавца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, као и друга питања од значаја за дуално образовање.
Одредбе овог закона примењују се у делатности средњег образовања и васпитања за образовне профиле у трајању од три, односно четири године и специјалистичког образовања у складу са законом.

Значење појмова

Члан 2.

У смислу овог закона дефинишу се следећи појмови:
1) „дуално образовање” је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине, способности и ставови (у даљем тексту: компетенције) у складу са стандардом квалификације и наставним планом и програмом;
2) „послодавац” је:
(1) правно или физичко лице које испуњава прописане услове за учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних одговарајућим наставним планом и програмом;
(2) стручна школа, која у оквиру свог образовно-васпитног рада обавља и одређену услужну или производну делатност на тржишту;
3) „учење кроз рад” је организован процес током кога ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца, стичу компетенције неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одређеном занимању или групи занимања;
4) „инструктор” је лице запослено код послодавца, одговорно да ученици током учења кроз рад стекну одређене компетенције предвиђене стандардом квалификације и наставним планом и програмом;
5) „координатор учења кроз рад” је лице запослено у стручној школи чији је задатак праћење остваривање учења кроз рад које се одвија код послодавца, као и вредновање рада ученика у сарадњи са инструктором.

Принципи дуалног образовања

Члан 3.

Дуално образовање заснива се на следећим принципима:
1) доступност – једнаки услови за све за квалитетан приступ дуалном образовању;
2) релевантност – усклађеност са потребама послодаваца и тржишта рада;
3) проходност – приступ различитим подручјима рада у оквиру истог нивоа образовања и ка вишим нивоима образовања;
4) целоживотно учење – омогућавање  образовања и развоја током целог живота у свим областима живота и рада;
5) право избора – слобода избора занимања и образовног профила у оквиру утврђених критеријума;
6) једнаке могућности – стицање образовања без обзира на пол, расну, националну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално стање и друга лична својства;
7) партнерство – сарадња органа државне управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, установа и других организација надлежних за развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и васпитања и запошљавања, научно-истраживачких организација, као и социјалних партнера – привредне коморе, репрезентативних удружења, струковних удружења послодаваца, синдиката, удружења грађана и појединаца;
8) професионалност и етичност – одговорност школа и послодаваца за остваривање циљева и принципа дуалног образовања и поштовање личности и достојанства сваког ученика;
9) осигурање квалитета – обезбеђивање остваривања потребних стандарда у  свим активностима дуалног образовања.

Циљеви дуалног образовања

Члан 4.

Циљеви дуалног образовања су:
1) обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада;
2) обезбеђивање услова за даље образовање и целоживотно учење;
3) развијање предузимљивости, иновативности, креативности, професионални и каријерни развој сваког појединца;
4) обезбеђивање услова за лични, економски и општи друштвени развој;
5) развијање спoсобности за тимски рад и осећај личне одговорности у раду.


II
ОСТВАРИВАЊЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА


Наставни планови и програми у дуалном образовању

Члан 5.

Основ за доношење наставних планова и програма у дуалном образовању представља стандард квалификација.
Стандард квалификације састоји се од описа рада и циљева и исхода учења.
На основу иницијативе секторског већа или утврђених потреба привреде, Привредна комора Србије израђује предлог описа рада као део стандарда квалификације и доставља министарству надлежном за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство).
На основу описа рада из става 3. овог члана, Завод за унапређивање образовања и васпитања израђује предлог циљева и исхода учења, односно стандард квалификације из става 2. овог члана.
Завод за унапређивање образовања и васпитања израђује предлог наставног плана и програма у дуалном образовању који садржи и стандард квалификација из става 2. овог члана, и доставља га Министарству.
Министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар), уз претходно прибављено мишљење Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, доноси наставни план и програм.
Наставни план и програм садржи обавезне општеобразовне, обавезне стручне и изборне предмете. У оквиру обавезних стручних предмета налазе се и предмети који се реализују као учење кроз рад.

Обим, период и место реализације учења кроз рад

Члан 6.

Обим учења кроз рад код послодавца за образовне профиле у трогодишњем трајању износи најмање 50% од укупног броја часова обавезних стручних предмета прописаних наставним планом.
Обим учења кроз рад код послодавца за образовне профиле у четворогодишњем трајању износи најмање 45% од укупног броја часова обавезних стручних предмета прописаних наставним планом.
Учење кроз рад код послодавца може да се врши током читаве школске године у периоду од 8 до 20 часова, најдуже осам сати дневно односно највише 35 сати недељно.
Учење на раду се изводи код послодавца у целости.
Изузетно од става 4. овог члана, део учења кроз рад може да се изводи и у школској радионици уколико је то предвиђено наставним планом и програмом односно уколико га код послодавца није могуће остварити у целини.
Уколико се део учења кроз рад изводи у школској радионици, школа мора поседовати материјал и опрему неопходну за реализацију дела учења кроз рад који није могао бити остварен код послодавца.
У школи је дозвољено реализовати највише 10 % од броја часова учења кроз рад предвиђених наставним планом и програмом.

Упис ученика

Члан 7.

Структура уписа ученика по подручјима рада и образовним профилима у дуалном образовању утврђује се у складу са потребама привреде и могућностима даљег школовања будућих ученика.
Школска управа сачињава општински, односно градски предлог плана уписа ученика у средње школе.
У изради предлога плана уписа из става 2. овог члана учествују и послодавци, надлежни орган за запошљавање у јединици локалне самоуправе, Привредна комора Србије и друге заинтересоване стране, у складу са законом.

Улога ученика, школе и послодавца

Члан 8.

У дуалном образовању ученик похађа наставу у школи и учи кроз рад код послодавца, у складу са стандардом квалификације и наставним планом и програмом.  
Школа остварује део наставног плана и програма у дуалном образовању који се односи на теоријску наставу и вежбе и прати учење на раду код послодавца у складу са законом.
Послодавац је одговоран за систематично и квалитетно извођење учења на раду у складу са стандардом квалификације и наставним планом и програмом.
Међусобни односи школе и послодавца уређују се уговором, у складу са овим законом.

Члан 9.

Заштита права ученика у дуалном образовању остварује се у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и посебним законом.

Услови за извођење учења кроз рад код послодавца

Члан 10.

Услови које послодавац мора да испуни ради извођења учења кроз рад, су:
1) обављање делатности која омогућава реализацију садржаја учења кроз рад прописане одговарајућим наставним планом и програмом;
2) располагање простором, опремом и средствима за рад у складу правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава одређеног образовног профила;
3) располагање потребним бројем лиценцираних инструктора складу са наставним планом и програмом;
4) обезбеђивање примене мера безбедности и здравља на раду;
5) да над послодавцем није отворен стечајни поступак или покренут поступак ликвидације;
6) да одговорно лице код послодавца није правноснажно осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела против: живота и тела; слобода и права човека и грађанина; права по основу рада; части и угледа; полне слободе; брака и породице; интелектуалне својине; имовине; привреде; здравља људи; опште сигурности људи и имовине; безбедности рачунарских података; уставног уређења и безбедности Републике Србије; државних органа; правосуђа; јавног реда и мира; правног саобраћаја; службене дужности; човечности и других добара заштићених међународним правом и Војске Србије.

Поступак за утврђивање испуњености услова послодавца за извођење учења кроз рад

Опширније...
 
Учитељи имају најважнију мисију ПДФ Штампа Ел. пошта

 


Проф. Чупић о учитељима и стању у друштву


Проф. др Чедомир Чупић, редовни професор Факултета политичких наука у Београду, одржао је недавно предавање „Политика и неморал“ на Факултету педагошких наука у Јагодини, а осврнуо се и на актуелну друштвено-политичку ситуацију после одржаних председничких избора у Србији.

Том приликом он је истакао да географски мале и сиромашне државе попут Србије имају развојну шансу у образовању и подстицању младости и науке. Одређене политичке елите у Србији, међутим, промовишу незнање, лоповлук и бахатост и ту младост и памет чине разочараном и апатичном, те она бива приморана да крене у потрагу за бољим животом у иностранству. Он је студентима овог факултета поручио да су учитељи и наставници стуб развијеног грађанског друштва и да је њихова мисија света, те да би држава требало да им обезбеди знатно виша новчана примања и боље услове за рад и запошљавање.

– Учитељи имају најважнију мисију; свети позив, поред лекара који нас лече и судија који нас штите од неправде, али изгледа да нема места за такву мисију у овом друштву које даје приоритет другим стварима, у којем разни махери и политичка „чудовишта“ узимају новац и поткрадају државу, а појединци са лажним и купљеним дипломама заузимајуместа која не заслужују.

Професор Чупић је говорећи о одређењу политике и њеном односу према категоријама морала, неморала и аморала, истакао да су у средишту савремене политике моћ и интерес, те да је зато политика најчешће и одвојена од морала који почива на вредностима истине, правде, општег добра, солидарности итд.

Опширније...
 
Висини повећања одлучује Влада ПДФ Штампа Ел. пошта

 


Да ли је реално повећање плата просветним радницима за 15 одсто

 

Након што су три синдиката образовања објавила да се министар просвете сагласио са њиховим захтевом да плате у просвети повећају за 15 одсто, Министарство просвете је саопштило да је Шарчевић синдикатима "указао на чињеницу да и о динамици и висини повећања одлучује Влада, у складу са реалним оквирима буџета".

Да ли је реално повећање плата просветним радницима за 15 одсто

У покушају да сазнамо колики су ти реални оквири буџета јуче смо контактирали неколико економских аналитичара, али већина није могла у овом тренутку да коментарише захтеве синдиката у просвети - једни зато што није тренутак за то, други због тога то што не желе да спекулишу око нечега што није дефинитивно решено. Ипак, директор Института за тржишна истраживања Саша Ђоговић, за Данас каже да је суштински могуће повећање плата у јавном сектору, нарочито у просвети и здравству, али да се то неће десити док се не реши проблем предузећа која су у реструктурирању.

- Они који треба да оду у стечај, треба да оду у стечај, јавна предузећа да се корпоратизују јер су сада више политички плен него предузећа и тек када се спрече те метастазе могуће је очекивати да остане простора у буџету за повећања. Немогуће је одмах очекивати 15 одсто, али симболично повећање у почетку је могуће, истиче Ђоговић.

Зато је неопходан, сматра он, и притисак јавности како би се направили резови и омогућило боље пуњење буџета.

- Треба у кратком року решити судбину предузећа у реструктурирању како би се отворио простор за повећање плата. Док имамо тај баласт тешко можемо очекивати да ће јавни сектор продисати, каже Саша Ђоговић.

Коментаришући саопштење Министарства просвете у којем се Шарчевић оградио од навода да просветарима следује повишица од 15 одсто, Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, потврђује за Данас да их министар није преварио и да им на састанку у понедељак није обећао конкретан проценат повишице.

Опширније...
 
КАКО ОДАБРАТИ СРЕДЊУ ШКОЛУ ПДФ Штампа Ел. пошта

 


 

КАКО ОДАБРАТИ СРЕДЊУ ШКОЛУ: Упишите оно што волите! Не слушајте родитеље

 

У Србији је доминантан утицај оца и мајке, друштва, а уважава се и мишљење комшије, што је скроз наопако, истиче Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа

Завршетак основне школе и избор средње, а самим тим и потенцијално будуће професије, за ученике, али и за њихове родитеље представља један од најстреснијих периода у животу.

Како изабрати средњу школу? Ова одлука може умногоме да одреди животни пут детета, па јој се не може олако приступити. Стручњаци у разговору за Курир саветују да ученици најпре прате своје жеље и способности, а да најмање пажње обраћају на избор својих другова или притисак родитеља.

Тест пред упис

- Нажалост, у Србији је за избор средње школе доминантан утицај родитеља, друштва, или мишљење комшије, што је скроз наопако. Важно је изабрати професију која вам лежи, у којој можете максимално да се остварите. Савет је да помоћу тестова професионалне оријентације и савета психолога нађете своје поље интересовања. Знам да родитељи мисле да они знају боље од свог 15-годишњака, али важно је разговарати и не притискати дете - каже Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа.

Он додаје да је његова прва препорука информационе технологије.
- Свако занимање везано за рачунаре ће у наредних десет година бити доминантно, били то администратори мрежа или техничари медија. Такође, саветовао бих и пољопривредну струку, са акцентом на узгајање органске хране, јер је то будућност човечанства. Велика је потражња и за школованим куварима и конобарима, али и за ваздухопловство. Од трогодишњих стручних школа, на тржишту влада права јагма за браварима, вариоцима, зидарима, тесарима, али и водоинсталатерима и керамичарима - набраја Антић.

Опширније...
 
ДОПИС МИНИСТРУ 29.03.2017. ГОДИНЕ ПДФ Штампа Ел. пошта

 

 

Форум средњих стручних школа
Трг Николе Пашића 7/II, Београд    
Тел/факс (011) 339–82-93
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Београд


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТРУ Г-ДИНУ МЛАДЕНУ ШАРЧЕВИЋУ

 

Поштовани,
дописом Вашег министарства бр. 401-00-228/2017-04 од 28.03.2017. године, обавештавате директоре основних и средњих школа, да је на састанку одржаном дана 27.03.2017. године, којем су поред Вас, присуствовали и представници репрезентативних синдиката, постигнут договор о побољшању материјалног положаја ненаставног особља основних и средњих школа.

Наведеним дописом препоручујете директорима основних и средњих школа, да установе изврше прерасподелу сопствених прихода ненаставном особљу у складу са чланом 28. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Наведеном одредбом и то чланом 28. ставом 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, прецизирано је да се колективним уговором код послодавца може утврдити право запосленог на увећање плате у висини до 30% од висине плате, које се исплаћује из сопствених средстава које оствари установе у складу са законом. Такође се наводи да је послодавац обавезан да утврђује приходе и расходе и врши расподелу средстава из претходног става и обавезан је да о томе обавештава синдикат.

Сматрамо да је ова Ваша препорука да се из сопствених прихода које оствари установа утврди право запосленог и то само ненаставног особља, на увећање плате, неостварива из простог разлога што велики број школа нема никаква сопствена новчана средства.

Вашу евентуално будућу препоруку упућену директорима основних и средњих школа и то да школе на свом сајту приказују приходе и расходе као и расподелу средстава из сопствених прихода, Форум средњих стручних школа би апсолутно подржао, а убеђени смо и сви просветни радници.

Дакле, неспорно је да је чланом 28. ставом 2. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и васпитања наведено да је послодавац обавезан да утврђује приходе и расходе и врши расподелу средстава, те да је обавезан да о томе обавештава синдикат.

Наводимо да директори установа не поступају по овој одредби Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Такође Вам предочавамо да социјални дијалог не постоји у установама.

Наведена одредба Посебног колективног уговора о обавештавању синдиката од стране послодавца је императивне природе, дакле постоји обавеза послодавца, која је поштовани министре мртво слово на папиру.

Поштовани министре, само да ВАС подсетим на потписани Споразум (2015. године) који предвиђа од платних разреда до новогодишњих награда па и заједничку израду нових закона у области образовања. Ако већ дајете препоруке онда мора да дате и препоруку министарству финансија да уштеде на просветним радницима у што хитнијем року исплати онима који су те уштеде направили.

ШТО СЕ ТИЧЕ АДМИНСТРАТИВНИХ РАДНИКА ОНИ КОЈИ СУ ЗАБРЉАЛИ МОРАЈУ ПОД ХИТНО ДА ИСПРАВЕ ГРЕШКУ. ЗНАМО ДА ВАМ ЈЕ СПОРАЗУМ НОЋНА МОРА, АЛИ АКО СМО ОЗБИЉНИ ЉУДИ, КАО ОЗБИЉНА ДРЖАВА, МОРАМО ПОШТОВАТИ ОНО ШТО СМО ПОТПИСАЛИ.

 

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 28.03.2017

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 30.03.2017

У Београду,
29. 03. 2017. год.

 

 

Председник ФССШБ- Милорад Антић

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 235